Home Tags ICO

Tag: ICO

ICO (Initial Coin Offering) là một hình thức kêu gọi vốn đầu tư khá phổ biến trong các dự án tiền điện tử kỹ thuật số (Cryptocurrency). Bằng cách những nhà phát triển đồng coin mới đó sẽ tạo ra một sự kiện, đồng thời bán những mã Token cho những người ủng hộ dự án. Số tiền từ Initial Coin Offering bán được sẽ được dùng để phát triển dự án Cryptocurrency trong tương lai. Trong ICO tất cả đều được thanh toán hầu hết bằng Bitcon hay Ethereum

Initial Coin Offering hoạt động trước khi dự án hoàn thành và tài trợ cho những nhà phát triển có thể xây dựng và phát triển dự án của mình. Đồng thời, ICO này làm việc như một mô hình phân phối ban đầu cho các Token Cryptocurrency, đặc biệt nếu nó sử dụng thuật toán Proof of Stake (PoS) đồng thuận.