Home Tags BitShares

Tag: BitShares

BitShares gọi tắt BTS là một công nghệ được hỗ trợ bởi các doanh nhân, nhà đầu tư và nhà phát triển thế hệ tiếp theo có cùng chung sự quan tâm trong việc tìm kiếm các giải pháp thị trường tự do bằng cách tận dụng sức mạnh của sự nhất trí và ra quyết định phân quyền toàn cầu. Công nghệ tập trung có quyền năng làm thay đổi nên kinh tế như những gì internet đã làm với thông tin. Nó có thể khai thác sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân loại để điều phối việc khám phá và tập hợp kiến ​​thức thời gian thực mà trước đây không thể đạt được. Kiến thức này có thể được sử dụng để phối hợp hiệu quả hơn việc phân bổ các nguồn lực đối với việc sử dụng có hiệu quả và có giá trị nhất của chúng.